هنوز دوره ای اخذ نکرده اید
تکمیل ثبت نام

حقوق خصوصی

کد : 9815101

تعداد جلسات : 15جلسه

مدت دوره : 15:00ساعت

استاد : حسینی سید محمد امین

مبلغ قبل از تخفیف : 35000000 ريال

مبلغ نهایی : 31500000 ريال

توضیحات مبلغ : مبلغ مذکور مختص به هر درس میباشد

شروع : 1398/02/01

پایان : 1398/03/22

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 200

ظرفیت باقیمانده : 189

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری/مجازی (ترکیبی - Blended)

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : 1398/12/29

حقوق جزا اختیاری

کد : 9811119

تعداد جلسات : 20جلسه

مدت دوره : 23:00ساعت

استاد : صادق دقیقی مهسا

مبلغ قبل از تخفیف : 3000000 ريال

مبلغ نهایی : 3000000 ريال

توضیحات مبلغ : مبلغ مذکور برای هر درس میباشد

شروع : 1398/02/01

پایان : 1398/03/20

جنسیت : ویژه برادران

ظرفیت کل : 300

ظرفیت باقیمانده : 291

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری/مجازی (ترکیبی - Blended)

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : 1398/12/29

زبان انگلیسی

کد : 9820101

تعداد جلسات : 16جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

استاد : حسینی سید محمد امین

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1398/02/17

پایان : 1398/03/31

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 200

ظرفیت باقیمانده : 183

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری/مجازی (ترکیبی - Blended)

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : 1398/02/31

روانشناسی

کد : 9812101

تعداد جلسات : 20جلسه

مدت دوره : 25:00ساعت

استاد : پناهی شیوا

مبلغ قبل از تخفیف : 3000000 ريال

مبلغ نهایی : 3000000 ريال

توضیحات مبلغ : مبلغ مذکور مختص به هر درس می باشد

شروع : 1398/04/01

پایان : 1398/05/15

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 300

ظرفیت باقیمانده : 300

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری/مجازی (ترکیبی - Blended)

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : 1398/12/29

مدیریت

کد : 9813101

تعداد جلسات : 17جلسه

مدت دوره : 14:00ساعت

استاد : ضرغامی محبوبه

مبلغ قبل از تخفیف : 2300000 ريال

مبلغ نهایی : 2300000 ريال

توضیحات مبلغ : مبلغ مذکور مختص هر درس می باشد

شروع : 1398/04/01

پایان : 1398/05/31

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 150

ظرفیت باقیمانده : 150

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری/مجازی (ترکیبی - Blended)

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : 1398/12/29

معارف

کد : 9814101

تعداد جلسات : 20جلسه

مدت دوره : 30:00ساعت

استاد : فتاحی گشتی مهدی

مبلغ قبل از تخفیف : 35000000 ريال

مبلغ نهایی : 35000000 ريال

توضیحات مبلغ : مبلغ مذکور مختص به هر درس می باشد

شروع : 1398/06/31

پایان : 1398/09/18

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 300

ظرفیت باقیمانده : 300

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : 1398/12/29

لایحه نویسی

کد : 9819101

تعداد جلسات : 12جلسه

مدت دوره : 14:00ساعت

استاد : پناهی شیوا

مبلغ قبل از تخفیف : 2800000 ريال

مبلغ نهایی : 2800000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1398/07/01

پایان : 1398/10/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 200

ظرفیت باقیمانده : 200

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری/مجازی (ترکیبی - Blended)

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : 1398/12/29

حقوق جزا

کد : 9811101

تعداد جلسات : 20جلسه

مدت دوره : 23:00ساعت

استاد : صادق دقیقی مهسا

مبلغ قبل از تخفیف : 4000000 ريال

مبلغ نهایی : 4000000 ريال

توضیحات مبلغ : مبلغ مذکور برای هر درس می باشد

شروع : 1398/07/01

پایان : 1398/09/01

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 250

ظرفیت باقیمانده : 239

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : 1398/12/29

جنگ نرم

کد : 9816101

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 10:00ساعت

استاد : فتاحی گشتی مهدی

مبلغ قبل از تخفیف : 4000000 ريال

مبلغ نهایی : 4000000 ريال

توضیحات مبلغ : مبلغ مذکور مختص به هر درس می باشد

شروع : 1398/08/07

پایان : 1398/11/23

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 250

ظرفیت باقیمانده : 250

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری/مجازی (ترکیبی - Blended)

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : 1398/12/29

حقوق عمومی

کد : 9810101

تعداد جلسات : 15جلسه

مدت دوره : 22:00ساعت

استاد : پناهی شیوا

مبلغ قبل از تخفیف : 35000000 ريال

مبلغ نهایی : 35000000 ريال

توضیحات مبلغ : مبلغ مذکور مختص به هر درس می باشد

شروع : 1398/09/21

پایان : 1398/12/17

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 200

ظرفیت باقیمانده : 189

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : 1398/12/25

عمومی

کد : 9818101

تعداد جلسات : 15جلسه

مدت دوره : 30:00ساعت

استاد : صادق دقیقی مهسا

مبلغ قبل از تخفیف : 4500000 ريال

مبلغ نهایی : 4500000 ريال

توضیحات مبلغ : مبلغ مذکور مختص به هر درس می باشد

شروع : 1398/09/26

پایان : 1398/12/22

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 300

ظرفیت باقیمانده : 300

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : 1398/12/29

نظامی ، انتظامی و امنیتی

کد : 9817101

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : حسینی سید محمد امین

مبلغ قبل از تخفیف : 4000000 ريال

مبلغ نهایی : 4000000 ريال

توضیحات مبلغ : مبلغ مذکور مختصص به هر درس می باشد

شروع : 1398/09/28

پایان : 1398/12/08

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 100

ظرفیت باقیمانده : 100

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی :

مهلت ثبت نام : 1398/12/29